Všeobecné obchodní podmínky

dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

vydané společností Pireus , s.r.o., IČ: 64830900, DIČ: CZ64830900, se sídlem Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 249184.

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování služby E-konzultant dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto VOP přednost.

2. Optimal (dále jen „Služba“):

a) je systém služeb, nebo jeho části, dostupné na adrese (URL) www.optimail.cz, který se skládá z nástrojů, prostředků, informací, aplikací pro tvorbu, odesílání a správu e-mailových marketingových kampaní a webových stránek.

b) její součástí je obsah Poskytovatele a obsah Uživatele. Obsahem Poskytovatelem se rozumí zejména veškeré materiály, informace, videa a díla předkládaná Poskytovatelem jako součást Služby, která vytváří funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah). Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla zasílané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., může se jednat i o díla 3. osob. Uživatel odpovídá za dodržení práv 3. osob (zejména autorských) ke zveřejňovaným či používaným materiálům, informacím a dílům 3. osob.

c) poskytování služby je zpoplatněno dle aktuálního ceníku, který je dostupný na www.optimail.cz. O zpoplatnění je Uživatel předem informován postupem dle čl. X. odst. 2 VOP.

3. Poskytovatelem Služby je společnost Pireus , s.r.o., IČ: 64830900, DIČ: CZ64830900, se sídlem Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka249184. Poskytovatel je současně vlastníkem majetkových autorských práv k dílům, která tvoří Službu. Jakékoliv kopírování těchto děl je bez předchozího souhlasu Poskytovatele přísně zakázáno.

4. Uživatelem se stává svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavře smlouvu o poskytování Služby.

5. K uzavření smlouvy dojde:

a) potvrzením o provedení Registrace na www stránkách www.optimail.cz, jedná-li se o bezplatné části Služby nebo

b) potvrzením o provedení Registrace na www stránkách www.optimail.cz a současně řádným zaplacením částky dle aktuálního ceníku Poskytovatele, jedná-li se o zpoplatněné části Služby nebo

c) uzavřením písemné smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem a současně řádným zaplacením částky dle aktuálního ceníku Poskytovatele, jedná-li se o zpoplatněné části Služby.

6. Registrací se rozumí objednávka Služby, kterou Uživatel provádí vyplněním registračního formuláře na www stránkách www.optimail.cz, potvrzením o tom, že se seznámil a souhlasí s VOP a odesláním registračního formuláře. Potvrzení o seznámení se s VOP a souhlas s VOP Uživatel vyjadřuje v registračním formuláři zaškrtnutím políčka “Souhlasím s VOP”.

7. Uživatelským účtem se rozumí účet ve Službě zřízený pro konkrétního Uživatele. Přihlašovací údaje do Uživatelského účtu si Uživatel vytváří sám při Registraci. Uživatelský účet obsahuje (a) informace, které poskytl Uživateli Poskytovatel, (b) informace, které uvedl Uživatel, (c) osobní údaje Uživatele, které Uživatel uvedl a souhlasí s jejich zpracováním ve Službě, a (d) osobní údaje Klientů, které Uživatel uvedl a souhlasí s jejich zpracováním ve Službě.

8. Autorizací se myslí prokázání totožnosti Uživatele, zejména prokázání se přihlašovacím jménem a heslem k Uživatelskému účtu, a tím také prokázání práva pro nakládání s Uživatelským účtem a konkrétními částmi Služby, které jsou pod ním vedeny.

9. Doménou se rozumí doména, jejíž název si vybere Uživatel a jejíž registraci za poplatek u autorizovaného registrátora provede Poskytovatel. V případě, že dojde k ukončení smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, zavazuje se Poskytovatel převést doménu na Uživatele za cenu nákladů spojených s převodem na Uživatele.

10. Předmětem licence je licence ke Službě, obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele, které Poskytovatel podle podmínek těchto VOP uděluje Uživateli.

11. Licencí je nepřevoditelná a nevýhradní licence pro Uživatele platná ve všech zemí světa k užití Předmětu licence s omezeními uvedenými v čl. V odst. 1 těchto VOP.

12. 3. osobou se rozumí jakýkoliv jiný subjekt odlišný od Poskytovatele či Uživatele.

13. Klientem se rozumí klient či potenciální klient Uživatele, subjekt údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jehož osobní údaje Poskytovatel na základě dohody s Uživatelem zpracovává.

14. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s Poskytovatelem a objednávat Službu jménem 3. osob, jestliže mu k tomu 3. osoba nedala předem písemný souhlas. Tento písemný souhlas může být kdykoliv Poskytovatelem vyžádán a Uživatel je povinen jej neprodleně předložit, jinak je Poskytovatel oprávněn Registraci zrušit.

15. Registrací Uživatel vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s těmito VOP a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou Službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané Služby dle nabídky Poskytovatele. Uživatel i Poskytovatel jsou povinni v průběhu trvání smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení VOP a další podmínky v případě, že jsou součástí Uživatelem objednané Služby.

16. Uživatel uzavřením smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s funkcemi Služby a z toho důvodu není v rámci poskytnuté Služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za Službu s odůvodněním, že mu provedení Služby nevyhovuje. K vyzkoušení Služby může Uživatel využít bezplatnou část Služby – balíček Silver

17. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným Uživatelům Služby nebo jiným 3. osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

18. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP, je Poskytovatel oprávněn pozastavit Službu. Při zvlášť závažném porušení nebo opakovaném porušování těchto VOP je Poskytovatel oprávněn Službu zrušit.

19. Pozastavením Služby se rozumí znefunkčnění Služby a/nebo zamezení přístupu ke Službě. Uživatel současně nemá přístup ani k žádným datům (souborům, databázím), která ke Službě patří, a lze je získat pouze prodloužením platnosti Služby nebo uhrazením poplatku za obnovu dat ze zálohy.

20. Zrušením Služby se rozumí její pozastavení, ukončení a smazání dat této Služby.

II. Garance dostupnosti Služby, poruchy a odstávky

1. Poskytovatel zajistí bezproblémový provoz Služby s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou Služby provozovány.

2. Poskytovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.

3. Poskytovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu Služby a serverů.

4. Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Poskytovatele, která způsobuje úplnou nefunkčnost či nedostupnost Služby, následkem čehož ji Uživatel nemůže v plné míře využívat. Za poruchu se nepovažuje plánovaná odstávka.

5. Poskytovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost Služby, která je zapříčiněna třetí osobou.

6. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost Služby, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi Uživatelem a servery Poskytovatele či vyšší mocí. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost Služby v případě nefunkčnosti připojení Uživatele k internetu.

7. O poruchách, odstávkách a důležitých změnách je Poskytovatel povinen informovat Uživatele na svých www stránkách www.optimail.cz v rámci možností s dostatečným předstihem.

8. Uživatel nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností Služby.

9. V případě nefunkčnosti či poruchy Služby je Uživatel povinen závadu reklamovat písemně nebo e-mailem na podpora@optimail.cz, a to nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti Služby.

10. Na případnou kompenzaci z důvodu poruchy Služby nemá Uživatel nárok v případě, že z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za poskytovanou Službu Poskytovatelem, Služba je vypovězena, nebo je Služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Uživatele, nebo Uživatel písemně prokazatelným způsobem (písemně nebo e-mailem na podpora@optimail.cz) neprovede reklamaci nefunkčnosti Služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti Služby.

11. Poskytovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.

12. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru.

III. Uživatelská podpora a komunikace s Uživatelem

1. Při kontaktování Uživatelské podpory může Poskytovatel požadovat, aby se Uživatel prokázal přihlašovacími údaji do Uživatelského účtu či jinými identifikačními údaji pro tento účel stanovené (Autorizace). Pokud tak Uživatel neučiní, může Poskytovatel poskytnutí podpory či provedení zásahu technika Poskytovatele odmítnout.

2. V rámci Uživatelské podpory poskytuje Poskytovatel Uživateli základní informace, návody a rady. Pokud Uživatel žádá po Poskytovateli řešení problému, který vyžaduje zásah technika Poskytovatele a který byl způsoben chybou na straně Uživatele či následkem nesprávného užívání Služby, může Poskytovatel po Uživateli požadovat úhradu zásahu technika podle aktuálního ceníku.

3. Při Uživatelské podpoře přes telefon lze získávat pouze obecné informace a rady či řešit zjevné poruchy či nedostatky Služby. Přes telefon však nelze žádat provedení úkonů, které vyžadují autorizaci Uživatele. V takovém případě je nutné požadavek zaslat e-mailem na podpora@optimail.cz.

IV. Vyúčtování a platby

1. Aktuální ceník je k dispozici u Poskytovatele na vyžádání nebo na www stránkách Poskytovatele podpora@optimail.cz. Změny v ceníku Poskytovatel včas oznamuje e-mailem na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu a na stejných www stránkách postupem dle čl. X. odst. 2 VOP.

2. Účetním dokladem a podkladem pro platby je smlouva o poskytování Služby. Smlouva je k dipozici na webové adrese Smlouva Optimail 2000, Smlouva Optimail + web a Smlouva Optimail 10000.

3. Cena za poskytování Služby se hradí měsíčně, přičemž:

a) poplatek na první měsíc je splatný do 3 dnů od odeslání výzvy dle odst. 2 písm. a),

b) poplatek na další měsíc(e) je splatný vždy do 10. dne měsíce předcházejícímu měsíci, na který se poplatek vztahuje. Výzva se neposílá.

4. Jestliže Poskytovatel Registraci Uživatele potvrdí, učiní tyto další úkony:

a) pošle Uživateli výzvu k platbě poplatku na 1. měsíc poskytování Služby (jedná-li se o placené části Služby),

b) nedojde-li k úhradě poplatku na další měsíc do 10. dne měsíce předcházejícímu měsíci, na který se poplatek vztahuje, pošle Uživateli výzvu k platbě se splatností do 10 dnů (tj. do 20. dne měsíce předcházejícímu měsíci, na který se poplatek vztahuje), to vše prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která je uvedena v Uživatelském účtu Uživatele.

5. Jestliže Uživatel neuhradí poplatek :

a) určený na první měsíc: ve lhůtě splatnosti, není Poskytovatel povinen zahájit poskytování Služby,

b) určený na další měsíc(e): do 20. dne měsíce předcházejícímu měsíci, na který se poplatek vztahuje, je Poskytovatel oprávněn Službu pozastavit.

6. Jestliže je Uživatel v prodlení s placením poplatku za více než jeden měsíc, je Poskytovatel oprávněn Službu zrušit. V takovém případě budou data Uživatele nenávratně smazána. V případě, že Uživatel bude chtít tato data získat zpět (pokud je bude mít Poskytovatel k dispozici v záloze), případně Službu obnovit, Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto Službu dle svého ceníku.

7. Službu, kterou Poskytovatel nebo Uživatel vypověděl, může Poskytovatel zcela zrušit hned po skončení předplaceného období či hned po termínu dohodnuté výpovědi.

8. Neuhrazení poplatku nemá vliv na předplatné období. Uživatel je povinen uhradit provoz Služby i za dobu, kdy byla Poskytovatelem pozastavena.

9. Poplatky se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek: a) platba je zaslána na správný účet Poskytovatele, b) je poukázána přesná částka dle smlouvy o poskytování Služby/výzvy k platbě, c) platba je připsána na účet Poskytovatele.

10. Poskytovatel neakceptuje písemná  ani žádná jiná podobná potvrzení o zaplacení, pokud částka na účet Poskytovatele ještě nedorazila.

11. Při mezinárodní platbě je Uživatel povinen uhradit veškeré poplatky spojené se zahraničním platebním stykem (nastavení poplatků „OUR“). V opačném případě Poskytovatel platbu neakceptuje a Uživatel je povinen dorovnat rozdíl tak, aby přišla Poskytovateli částka v plné požadované výši.

V. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel uděluje Uživateli Licenci k Předmětu licence. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služby, a to s těmito omezeními:

a) kromě případů uvedených v těchto VOP nesmí Uživatel pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Předmětu licence, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla.

b) Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto VOP nebo právním předpisům.

c) Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který́ by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby 3. osobami.

d) Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem. Uživatel není oprávněn používat ani šířit obsah webu Poskytovatele bez jeho předchozího písemného souhlasu.

2. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Uživatel užíváním Služby.

3. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Služby.

4. Poskytovatel je oprávněn změnit parametry Služby a jejich variant. Je však povinen tyto změny předem oznámit Uživateli formou změny VOP.

5. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Uživatelem, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto VOP a zneužití poskytované Služby. O tom je Poskytovatel povinen Uživatele ihned informovat.

6. Poskytovatel dodává Uživateli obsah webu a Uživatel je povinen ve vlastním zájmu vždy zkontrolovat, jestli dodávaný obsah může s ohledem na jeho podnikatelskou činnost být zveřejněn na jeho webu. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody zveřejněním dodávaného obsahu, a to zejména proto, že není v jeho možnostech sledovat rozsah činnosti Uživatelů a soulad s platnou legislativou a regulátory trhu. Uživatel má možnost provádět změny v obsahu buďto v administraci webu nebo se s případnými požadavky na úpravu obsahu může obrátit na Poskytovatele.

VI. Práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

2. Uživatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které budou umožňovat bezproblémový chod Služby na straně Uživatele.

3. Uživatel je povinen používat Služby podle manuálů, návodů a instrukcí dodaných Poskytovatelem.

4. Uživatel se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití Služby. Uživatel je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.

5. Uživatel je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech osob určených pro správu a užívání Služby a pro přístup do Uživatelského účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím Služby 3. osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Uživatel.

6. Uživatel souhlasí s tím, že mu bude Poskytovatel zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce Služby Poskytovatele (obchodní sdělení). Používáním Služby Uživatel souhlasí s využíváním souborů cookie.

7. Uživateli je zakázáno pokoušet se o narušení chodu Služby a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat Služby či systémů v rozporu s jeho účelem.

8. Uživatel ručí Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v Registraci, ve všech objednávkových formulářích a dalších dokumentech. Zároveň je Uživatel povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.

9. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP nebo jiná ujednání s Poskytovatelem, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou Službu zrušit. V takovém případě budou data Uživatele smazána a uložena na náhradním nosiči. V případě, že Uživatel bude chtít tato data získat zpět, Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto Službu dle svého ceníku.

VII. Vyloučení z poskytování Služby

1. Poskytovatel může odmítnout poskytování Služby Uživateli, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií: (a) je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami, (b) je v rozporu s dobrými mravy, (c) porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv, (d) rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), (e) přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv Poskytovatele a/nebo 3. osob, (f) přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Poskytovatele či jiných stran, (g) ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob.

2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Uživatele je výhradně na uvážení Poskytovatele.

3. Uživatel není oprávněn ukládat či sdílet data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Poskytovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Uživatele písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Uživatel je povinen toto potvrzení Poskytovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Uživatel toto potvrzení nedodá, je Poskytovatel oprávněn Službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití Služby a těchto smluvních podmínek je výhradně na uvážení Poskytovatele.

4. Poskytovatel je oprávněn zkoumat data (soubory) Uživatele, pokud pojme podezření, že jsou tato data (soubory) v rozporu s těmito podmínkami.

5. Uživatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Poskytovateli, jeho dalším Uživatelům nebo 3. osobám.

6. Poskytovatel umožní umístění obsahu s erotickou a pornografickou tématikou na svých zařízeních pouze po předchozí písemné dohodě mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Bez této dohody je umístění, šíření a stahování takového obsahu zakázáno.

7. Poskytovatel je oprávněn omezit provoz Služby v případě, že Uživatel pro jejich provoz využívá nevhodné softwarové prostředky či nejsou vhodně nastavené (např. chyba ve skriptu, nevhodný algoritmus v programu, chybně nastavené databázové indexy apod.). Rozhodnutí o nevhodnosti je výhradně na uvážení Poskytovatele.

VIII. Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

1. Poskytovatel i Uživatel se zavazují k mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti se zřízením a provozem Služby. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených Uživatelem, nahlížet do elektronické počty Uživatele, není-li v těchto VOP stanoveno jinak.

2. Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.

3. Poskytovatel je oprávněn sdělovat potřebné údaje 3. osobám pro potřeby poskytování licencí na provoz Služby; v takovém případě Uživatel souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány touto 3. stranou.

IX. Doba trvání dohody a její zánik

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit dohodou stran, odstoupením od smlouvy, výpovědí s výpovědní dobou 2 měsíce, přičemž výpovědní doba běží od 1 dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Uživatel – spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Vzhledem k tomu, že Uživatel – spotřebitel výslovně požádal Poskytovatele o započetí s poskytováním Služby před koncem lhůty pro odstoupení, bere na vědomí, že je povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupit může Uživatel vyplněním příslušného formuláře na internetových stránkách Poskytovatele.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na podpora@optimail.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Poskytovatel na e-mail. adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služby na základě živnostenského oprávnění. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Při ukončení provozování Služby nezaniká Uživateli povinnost uhradit nezaplacené poplatky s výjimkou poplatků na předplatné období, které nenastalo.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.

2. S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Poskytovatel ve smyslu § 1752 občanského zákoníku oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Poskytovatel na svých www stránkách a Uživatel bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Uživatel má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Uživatel změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Uživatel změny/nové úplné znění VOP odmítne, jsou Poskytovatel i Uživatel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně.

3. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence mezi nimi se považuje za doručenou i v případě, že bude zaslána na e-mailovou adresu druhého účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy. E-mailová korespondence má dle dohody smluvních stran hodnotu písemné formy.

5. Uživatel a Poskytovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu pro Plzeň-město, resp. Krajského soudu v Plzni.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2015.